Obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w ustawie Karta nauczyciela pojawiła się  regulacja dotycząca obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Dotychczas do nauczycieli w tej kwestii zastosowanie miały przepisy Kodeksu pracy, które różnią się od nowej regulacji wprowadzonej do Karty nauczyciela.

Należy podkreślić, że uprawnienie to powinno zainteresować młodych rodziców, którzy chcieliby pogodzić obowiązki zawodowe z potrzebą lub chęcią spędzenia z dzieckiem dużej ilości czasu w jego wczesnym wieku.

Nowe przepisy stanowią, że

Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

Przypominamy, że urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze  do 36 miesięcy  na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Nauczyciel może zatem pracować tymczasowo do 36 miesięcy w wymiarze nie niższym ½ etatu.

Wniosek składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Istotna różnica wprowadzona przez nowe przepisy dotyczy terminu rozpoczęcia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia.

W przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić:

–  bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego,

–  a w innych przypadkach – z początkiem roku szkolnego.

Nauczyciel np. szkoły podstawowej, który chce skorzystać zatem z tego uprawnienia w czasie nie  następującym bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego musi liczyć się z tym, że skorzysta z niego dopiero od 1 września w danym roku kalendarzowym.

Przypominamy też, że skorzystanie z uprawnienia nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Oznacza to, że nauczyciel nadal pozostanie zatrudniony np. na podstawie mianowania w placówce, jeżeli dotychczas na takiej podstawie był zatrudniony.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać jedno z nich.

Autor: Marietta Buszka, radca prawny
Podstawa prawna
1. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. Zm.)
2. Ustawa Karta nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*