Zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia

Rok 2018 przyniósł zmiany w zakresie udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia. Poniżej najważniejsze informacje na temat nowelizacji.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku, w związku z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielom uległy zasadniczym zmianom. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Ustawodawca uszczegółowił powody, dla których urlop dla poratowania zdrowia może zostać udzielony. Dotychczas art. 73 KN wskazywał jedynie w sposób ogólny, iż urlop powinien zostać udzielony w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia. Od stycznia urlop można udzielić tylko w ściśle określonych przypadkach tj.

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Wraz z początkiem roku uległy zmianie warunki formalne uprawniające do nabycia urlopu dla poratowania zdrowia. Art. 73 ust.1 KN stanowi, że dyrektor szkoły udziela (pierwszego) urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole, w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Po pierwsze ustawodawca wprowadził warunek, że 7-letnia praca w szkole ma być realizowana przez nauczyciela w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Stanowi to zmianę w porównaniu do przyjmowanej dotychczas przez Sąd Najwyższy wykładni, która stanowiła, iż miał to być okres 7-letniej pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wprowadzono również warunek, aby praca w tym wymiarze była nieprzerwana. W Karcie nauczyciela zdefiniowano jednocześnie pojęcie nieprzerwanej pracy.

Okres siedmioletniej pracy w szkole, uważa się za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. W przypadku zatem wystąpienia przerwy w pracy na stanowisku nauczyciela powyżej 3 miesięcy, okres pracy uprawniając do urlopu zacznie biec od początku.

Zmianie uległa również kolejność działań, które należy podjąć w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia. Od stycznia, nauczyciel w pierwszej kolejności musi złożyć, do dyrektora szkoły, pisemny wniosek o udzielenie takiego urlopu. Po złożeniu wniosku, powinien otrzymać od pracodawcy skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza. W poprzednim stanie prawnym, nauczyciel składając wniosek do dyrektora szkoły załączał już wystawione przez lekarza orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu.

Wyjątkiem od powyższej zasady, jest ubieganie się o urlop dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, którego dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków na okres ustalony w tym skierowaniu.

Zmianie uległ również podmiot uprawniony do wystawiania orzeczeń. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Dotychczas o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzekał lekarz prowadzący leczenie nauczyciela.

Należy pamiętać, że Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (wprowadzająca powyższe zmiany) zawiera przepisy przejściowe regulujące dwie sytuacje:

  • nauczycielom, którzy przed 1.01.2018r. uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, udziela się tego urlopu na dotychczasowych zasadach (art. 141)
  • nauczyciele, którzy 1.01.2018 r. przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go udzielono, chyba że wcześniej zostaną odwołani z urlopu na podstawie art. 73 ust. 7 KN w znowelizowanym brzmieniu (art. 142).
Autor: Marietta Buszka, radca prawny
Podstawa prawna
1. Art. 73 ustawa Karta nauczyciela (Dz.U. 2017 poz. 1189)
2. Art. 141, 142 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*