Zmiany w zwolnieniach podatkowych dla świadczeń wypłacanych z ZFŚS

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zasadnicze zmiany w zwolnieniach podatkowych dla świadczeń wypłacanych z ZFŚS. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla niniejszej nowelizacji.

Zapomogi 

Zapomogi, otrzymane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wolne od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zapomoga musi dotyczyć indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

W poprzednim stanie prawnym limit zwolnienia wynosił 2280 zł.

 

Rzeczowe świadczenie oraz świadczenia pieniężne (otrzymane w związku z finansowaniem działalności socjalnej)

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Warto dodać, że w rozumieniu ustawy:

rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi

W poprzednim stanie prawnym limit zwolnienia wynosił 380 zł.

 

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W poprzednim stanie prawnym wynosił 2280 zł.

 

Autor: Marietta Buszka, radca prawny
Podstawa prawna
1. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*